Bezzhichen kasov aparat

Всеки от данъкоплатците, задължени да регистрират продажбата на стоки и помощ с помощта на касов апарат, е напълно наясно с степента, до която трябва да се правят подробни условия в качеството на работа на обсъжданите устройства. С питие от такива изисквания е препоръчително да се извършва периодична техническа проверка на касовия апарат. Какво след това произтича и в какъв период трябва да се прилага? Какво представлява фискалният касов апарат и техническият преглед? За това по-долу.

https://brassire.eu/bg/

Съгласно Закона за ДДС касовите апарати трябва да подлежат на периодични технически прегледи. След тази дата този период е удължен. Такъв преглед се извършва от съответната служба. До 1 декември 2008 г. бяха извършени технически проверки на касовите апарати с годишен срок. В случай на действащи правни разпоредби, касовите апарати трябва да подлежат на технически преглед на всеки две години от фискализиране или от скорошно преразглеждане. При успех, ако данъкоплатецът не успее да го направи, той може да бъде подложен на санкции. Тук говорим тук, наред с други неща, за налагането на глоба на данъкоплатеца за данъчно престъпление, защото качеството на не подчиняване на касовия апарат на периодичен преглед е като неправилното запазване на книгата. Такава обосновка произтича от продукта 61 § 3 k.kš.Разработват ли се изследванията, в чиито ръце трябва да се мисли за извършване на подобен преглед? Разбира се, гледането на времето в съвременния пример принадлежи на данъкоплатеца, а не на сайта. Собственикът на Novitus delio каса трябва да уведоми службата за такава нужда към датата на сливане. Касиерската услуга, заедно с § 31, ал. 4 закони, касаещи касовите апарати, следва да извършат задължителна техническа проверка на касовия апарат в 5-дневен срок от уведомяването.Данъкоплатецът следва също така да посочи, че неспазването на крайния срок за задължителни прегледи на касовия апарат води до необходимостта от връщане на отстъпката от нивото на нейната покупка. На данъкоплатците се налагат такива санкции, които в рамките на три години от датата на започване на записване на продажбата на стоки / услуги не са изпълнили в рамките на крайния срок касовия апарат за технически преглед от съответната служба.За да обобщим, заслужава да се припомни, че само потребителят е отговорен за запазването на датата на прегледа.